Mangsa tukang jagal keur ngeureutan daging, aya anjing datang nyatu daging beunang ngeureutan, sakeureut tina talěnan, gancang dibawa lumpat; diudag ku tukang jagal, bari dicarekan pokna: eh anjing, siya ngan sakali iyeu bae bisa maling daging anu aing, ka hareup mah aing bakal ati-ati, supaya siya ulah bisa maling deui!

Harlina dongeng iyeu: saha-saha nu enggeus kacingcirihi, sok jadi pintěrna, bati jalan tina rugi.