Aya duwa budak lalaki, pada tatangga bae, nu hiji ngaranna ki Sěntot, nu hija deui ki Gombak. Ki Gombak reya kanyahona dina paribasa atawa wuruk-wuruk, ku ki Sěntot oge reya anu diturutan pamagahannana ki Gombak, sarta ki Sěntot mah lain ngaji paribasa bae sarta jeung pek dilampahkeunnana. Lain cara ki Gombak, reměn ngomong, kiyeu pokna:⁠Isuk-isuk hade pisan lamun digawe. Tatapi unggal isuk bae ki Gombak sok hudang kabeurangan. Jeung deui rěměn ngomong kiyeu: „Budak daekan běběrěsih, tangtu dipikaäsih ku pada jělěma;" tatapi ki Gombak ana ka iskola sok make baju bělěwuk (roto), matak ijid anu nenjo. Jeung sok ngomong kiyeu: „jělěma těměn wěkěl matak jadi kabungahan;" tatapi manehna mumulan tara digawe.

Hartina dongeng iyeu: lamun boga kabisa atawa kanyaho, diomongkeun bae hanteu jeung pek dilampahkeun, cumah taya pedahna, ari hadena piwuruk atawa omong anu hade, eta kudu jeung dilakonan, supaya kapanggih pihasileunnana.