Bagong Jeung Meyong Tutul

Aya hiji bagong keur ngasah sihung dina tangkal kosambi, digeunggeureuhkeun ku meyong tutul, pokna: Maneh teh keur naon? Wangsulna: Kami keur ngomean pakarang paranti ngalawan musuh, bisi aya satru rek nganiaya ka kami. Carek meyong tutul teh: Rasa kami mah teu pati pěrlu, sababna tacan aya musuh pikarisieun maneh. Carek bagong: Nya eta sababna ku kami nu matak dikědap, ari geus beh mah musuh, mowal kaur ngasah sihung, ngan kari: tarung bae, leuwih hade sadiya samemeh nĕpi kana gawena. Hartina iyeu dongeng: nu pintěr ati-ati keur mangsana salamět; ngingětkeun atawa nyadiyaän baris nu pikapakeeun mangke, bakal nulak balai; ari datang kana mangsana ngan kari make bae; sagala kalakuan nu kasĕlĕpĕk, arang-arang aya hasilna, nya leuwih hade sadiya ti awalna.