Si Jakub nenjo cangkurileung eunteup dina tangkal tan jung, ngomong ka adina awewe, pokna: Satiněm tenjo manuk cangkurileung eunteup dina tanjung, alus pisan rupana, sakeudeung deui oge meureun beunang ku kami. Tuluy si Jakub naek kana tanjung, naheunkeun pamikat dina dahan; ari geus masangkeun pamikat jut turun deui, ngawaskeun pamikat, měncrong jeung adina nu awewe teya. Teu kungsi lila cangkurileung teh beunang dipikat, gancang si Jakub naekan manuk anu beunang ku pamikat: ari geus népi ka luhur, si Jakub ngarongkong rek newak manuk, manuk ngan tiba katowel, dahan tanjung nu ditincak ku si Jakub sěmplak, si Jakub ragrag, manuk anu geus beunang leupas deui. Ari si Jakub bohak leungeunna, kasogok ku sěsěmplakan dahan tanjung; si Satiněm ngomong pokna: Jakub maneh ayeuna mah meureun kapok, moal daek naek-naek deui, sabab geus bohak leungeun maneh, ari naek deui, lamun maneh ragrag meureun potong leungeun maneh, atawa suku maneh. Carek Jakub barina seuri: Moal kapok, teu ditaheunkeun soteh pamikat teh, manukna giras, sabab geus beunang lepas deui. tangtu hese nyorangna kana pikat, jadi siyeuneun ku pamikat; hanteu mikat deui soteh lain ku sabab siyeun potong leungeun, atawa potong suku, ngan kami jadi lalar kasab, moal boga beubeunangan.

Carek si Satiněm: Ari kitu mah, jadi pintěr manuk cangkurileung manan maneh, tandana teu daekeun eunteup deui ka urutna tadi, tina siyeunneun ku balai; ari maneh geus narajang ragrag, meh meunang balai gěde, aya niyat rek nyorang deui.

Hartina iyeu dongeng: Saha-saha jělěma manggih tiwas saeutik, hanteu beuki pintěr, sanajan bakal manggih balai gěde oge, moal bisa nyingkahan.