Aya careuh keuna ku pitapak, kacida sangsarana: teu aya deui pikir, rumasa yen bakal manggih pati bae.

Aya manuk titiran, pidik atina, nyaho yen careuh keuna ku tataheunan manusa. Titiran gancang hibĕr nyampeurkeun indungna bari pupulih, carekna: Indung sukur bagja kamanjangan, satru urang bakal ngahareupan pati, sumangga urang ningali, bari singsiyeunan lĕlĕwang, supaya kacida rĕwaseunnana!

Wangsulan indung titiran: Ĕmbung aing rek dibawa kitu, maneh oge ulah balik deui kaditu, teu boga kaera, boga omong kitu, karana hanteu hade muwas-muwas ka nu keur meunang balai, sanajan ka satru kabuyutan oge, kadongdora wani, ngalawan musuh sabab keur manggih cilaka, lamun aya jalma kitu, tanda jĕjĕrih sarta goreng ati.

Hartina dongeng iyeu: jalma ulah muwas-muwas ka nu keur katarajang balai, sanajan satru; sumawonna sobat wajib ditulungan.

__________