Aya biji careuh asup ka buruan urang lěmbur: bareng geus nyatu japati, bijil sěja rek balik, papapag jeung nu boga lěmbur, tapi tacan nangen japatina dihakan ku eta, ngan supaya eta careuh mupulihkeun maneh, rumasana geus kanyahoan, omongna: Sampeyan tadi isuk-isuk geus hareugeu, tatapi kula sorangan tara open kana japati, ngan careuh nu loba nu sok nyatuan japati teh, ari kawula mah tara pati kitu. Urang lěmbur lemek: Tah aya keneh nu boga dosa teh, barudak paehan eta careuh sok nyatuan japati teh. Gancang anak-anakna pada nareunggeulan careuh, datang ka paeh.

Hartina: ulah sok percaya ka jalma sok mihade maneh, krana ari jalma hade mah tara muji maneh jeung jalma boga dosa rajeun bijil ti sorangan. Carek paribasa: kalapa bijil ti cungap.