Aya hiji budak awewe anak anu sugih, ngaranna si Samsi, ulina nyaba ka pilěmburan, euereun dina imah sewa, meuli cisusu satuwung jeung roti, diyuk dina handapeun jukut handapeun kai nu iyuh, rotina diciwitan diabuskeun kana cisusu, sarěgěp dadaharannana. Aya budak lalaki miskin nangtung deukeut ka nu dadaharan roti, ngaranna si Gopla, bawaning kakurangan hakan datang ka kuru, haropak, nyeueung nyi Samsi dadaharan roti, kabitaeun pisan. Ari rek menta, siyeun teu dibere; nyi Samsi eukeurna dadaharan roti, geus boga pikir hade, rek mere ka jalma miskin, tatapi teu prak dilakonan, tonggoy ngeunah-ngeunah dadaharan bae; barěng cisusu jeung roti beyak, di jěro tuwung tembong aya tulisna, unina matak kaget, kacida ngera-ngerana. Tuluy meuli deui cisusu jeung roti, si Gopla dicělukan, sarta dilamisan supaya daekeun, sarta diabuskeun roti kana tuwung cisusu, didadaharan ku si Gopla. Ari geus beyak tuluy dibere duwit, omong si Samsi: Iyeu tulis nu aya di tuwung hade lamun aya dina piring nu sarugih-sugih, unina kiyeu; saha nu teu welas ka nu miskin, moal tuluy meunang berkat gusti Allah.