Aya awewe, ngaranna nyi Suli, gěde amběkna sarta barangasan. Ari indungna rěměn mamatahannana, ku hayangeun jadi sabar anakna sarta alus sěmuna, teu nurut bae ka pamagahan indungna. Pareng dina hiji powe nyi Suli papasaran ngahareupan cowet dieusi kekėmbangan warna-warna, ari dulurna lalaki běběnturan ku hutu, keuna kana cowet, beulah. Nyi Suli bangět napsuna, matana bubuncelikan bari dělak-dělek, beungeut bangkěrut bari beureum, datang ka jadi goreng rupana. Indungna nyokot eunteung dihareupkeun kana beungeut nyi Suli; kaget nyi Suli nenjo rupana dina eunteung, napsuna leungit, tuluy ceurik, indungna lemek: Saäyeuna maneh geus nyaho di rupa sorangan, rupa nu keur kacida napsuna, něpi ka matak goreng beungeut, lamun maneh masih keneh sok amběk cara kitu, tangtu beuki leuwih goreng bae beungeut maneh; nu rupa manis teh leungit. Ari geus kitu karasa ku nyi Suli, sabisa-bisa dicégah napsuna; tungtungna amběkna jadi sareh, sarta beuki geulis patutna; indungna teu wěleh magahan, pokna: eulis, napsu jeung budi sareh, eta aya kajajadiannana, sapěrti panggawe goreng jeung panggawe hade, nya kitu keneh bae.

Hartina iyeu dongeng: napsu eta kaciri dina beungeut, matak salin rupa kamanisan, ganti kahaseuman; jalma lamun hayang manis ulat, ulah gěde teuing amběk.