Aya sahiji hayam jago lemek bědas , muji gěde wawanenna, geus puguh kasep rupana, sarta dikawulaan dipikasiyeun ku bikang-bikangna. Nu boga nangtungan aya di dinya teu pati jauh, seuseurian ngadenge hayam muji maneh, katampana ku jago diera-era, tuluy nanyakeun jago teh: Juragan sabab kumaha nu mangka sampeyan ngagumujěngkeun omong kawula, naha kawula teh bohong? Juragannana ngawangsul: Lain kitu, bisi aya nu teu nganděl kana omong maneh, tina lalampahan anu hade eta, lumbrah dipuji ku nu sejen, lamun dipuji ku maneh, kurang antěbna; cek paribasa teh: „goong nabeuh maneh."