Aya japati bodas roto sěmu hideung, asal diběntur ku budak, diběntur ku taneuh bělok, japati digeunggeureuhkeun ku gagak, sěmu diëra-era, omong gagak teh: Maneh japati saruwa jeung rupa aing. Wangsul japati: Nya běněr omong maneh, tapi rěgěd soteh ngan bulu bae, ari kana kulit daging mah teu těrus, samangsa mandi oge tangtu běrsih deui, balikanan maneh masih mandi sataun lawasna mowal bisa jadi bodas.

Hartina iyeu dongeng: jalanan ngagorengkeun ka nu běrsih, sadawuh tembongna roto, tatapi lawas-lawas běrsihna katara sarta matak wěleh nu ngagorengkeun.