Keur mangsa usum tiris kacida aya hiji jělěma awewe miskin, ngagidir bawaning tiris bangět, teu kadugaeun leumpang, nangtung deukeut kareta sewa, reya nu numpakan eta kareta, karěpna rek ka kota sejen. Eta nu miskin ngomong ka kusir, nurut tumpak kareta, tatapi teu make mayar něpi ka imahna, sarta karujukan ku tuwan-tuwan anu tunggang kareta, malah-malah ngabantuan ngomongan ka kusir, supaya daekeun diturutan, tatapi eta kusir ěmbungeun diturutan, sarta ngawangsulna songong, pokna: Ari teu aya bayarannana mah, narah bae diturutan. Ari geus kitu nu tunggang kareta kabeh pada garetekeun, sabab kusir nganiaya, eta kusir pada ngarentog pada nyěsěděk ku nu tunggang kareta. Barěng geus disanggupan bayarannana ku nu tarunggang kareta, tuluy eta awewe teh ditumpakkeun kana kareta. Sanggeus tampak kareta, katingali ku tuwan-tuwan, yen kusir mere nginjeum harudum, diyaba tina harudum tuluy dibere duwit eta awewe teh ku kusir. Ari duwitna panambah bayaran pedah nurut tumpak kareta teya tuluy dibikeun ka awewe, carek kusir teh: Saupama kami teu menta tambah umbalan, ari datang ka imah maneh naon anu di hakan? nu di pikir ku kami ngan pihakaneun maneh. Barěng katingali ku tuwan-tuwan yen kusir kitu polahna, tuwan-tuwan kaget sarta sěmu lingsěm kana ku kusir teh; pedah tadina anu hiji nyaur ka baturna tunggang kareta: Sampeyan sarěng kawula meunang nyaho di luwang, pěrkara kalakuan jělěma ulah gancang nyawad sumawonna nyarekan kana plah nu liyan, kudu nyaho heula di pitungtungeunnana.

Těgěsna dongeng iyě: sagala kalakuan manusa, nu kajeueung atawa nu kadenge, ulah rusuh-rusuh dicawad atawa dinyanaan henteu patut, sabab kajajadiannana loba anu salah tina paněrka maneh.