Aya kalde kĕlĕndung-kĕlĕndang nyaba leuweung, babarĕngan jeung ajag kana ĕnggon singa, tembong ti kajauhan, tetela singa, ajag teh kĕtir, balai bakal němah ka awak, tatapi sanajan boga pikir siyeun, nangankeun maneh bae, nyampeurkeun ka singa, niyat meuli-meuli ati, api -api teu siyeun. Omongna : Nu matak kuring dumeuheus ka gamparan, suměja nyanggakeun daměl kuring: sarebna kuring geus uninga kasaean manah gamparan, wĕlas ka diri kuring, ayeuna kuring sěja naros ka gamparan, manawi gamparan hoyong tuwang daging kalde, batur kuring sasarěngan, kuring ěnggeus ngadaměl piluwang keur miluwang kalde, kuring sěja bakti ka gamparan.

Wangsulna singa -barong: Katarima pangbakti maneh ku kami. Teu lila kalde tigubrag kana piluwang, beunang ajag teya, kalde ngaringkuk hanteu bisa hanjat, singa surak bari nyampeurkeun ka ajag, sarta ngomong : Iyeu kalde ĕnggeus milik kami, tatapi samemeh kami murak kalde, maneh heula bakal dipake ampěr-ampěr. Ajag tuluy dirontok.

Hartina iyeu dongeng: saha-saha jalma nyiyeun lombang keur naheunan batur, manehna sok tigubrag; jalma děngki ka batur, lumbrahna manehna heula tiwas.