Aya kalde dimomotan uyah, meuntas cai. Bareng datang ka tengah cai, tuluy děpa sakeudeung, nangtung deui geus ngarasa momotna hampang kacida, nu matak kitu tina uyahna ajur ku cai. Niyat kalde akal kitu pětana bakal diingět-ingět bae, moal poho-poho, rek dilampahkeun deui. Nu boga eta kalde ngarti dipikareupeun kalde. Bareng isuk deui kalde dibawa deui leumpang, dimomotan kapas, meuntas deui dina cai nu kamari teya, něpi kana tengah-těngah cai kalde teh děpa, barěng nangtung kaget, beuki beurat momotna, nikėl beuratna jeung basa keur tuhur, něpi ka těu kaduga ngajungjungkeun momotannana, akal děpa teh teu dilampahkeun deui-deui.

Hartina iyeu dongeng: samemehna maneh ngalakonan sahiji kalakuan, kudu dipikir heula hadena jeung hanteuna piahireunnava; reya pěrkara dina powe iyeu ngabalaikeun ka maneh, dina mangsa powe kamari mah nguntungkeun.