Aha hiji kelenci keur nyatuan dina juket, teu lila ngadenge gurutuk-gurutuk kuda congklang jeung sora jalma reya; omongna kelenci: Sora eta kawas anu rek moro, tuluy nyumput; nu tumpak kuda teh ngaliwat bae teu ngopenan kana kelenci; tuluy kelenci bijil tina panyumputannana, bari ngomong pokna: eh kami mowal lumpat, sabab taya nu ngopenan, kaduwana jalma nu nenjo ka kami sěmu rada siyeuneun. Teu kungsi lila aya jalma ngawaskeun, api-api nu siyeun dodongkoan, carek kelenci: tah nu matak kami hamo lumpat, mowal aya pikarisieun, jalma oge siyeuneun ku kami. Bareng bijil omong kitu, dibedil ku jalma paburu teya, tuluy paeh. Hartina iyeu dongéng: teu aya balai nu leuwih gedé kajaba magar maneh taya pibalaieun, tinggal caringcing.