Dina hiji powe aya mĕrak paseya, pasiya-siya jeung bango sair, paälus-alus rupa; carek mĕrak: Tingkah maneh matak ijid teuing, coba salambar bulu maneh jeung bulu kami saruwakeun gĕdena jeung rupana jeung gilapna, kira kami tangtu alus kami, tetela kaungkulan bulu maneh.

Wangsulan bango-sair teh: Eta omong maneh bĕnĕr pisan, ngan saprakara jangjang, nu hade rupa, hanjakal kurang gawena; mowal nyusul kana kaleuwihan kami; masih maneh hade rupa oge. Mĕrak nanya: Naon kaleuwihan maneh? Bango-sair lemek: Kaleuwihan kami hibĕr, geura seg susul hibĕr kami masing nĕpi kana mega.

Geus ngomong kitu, tuluy hibĕr, muluk pisan, mĕrak tinggaleun sarta isin.

Hartina dongeng iyeu: jĕlĕma ulah sok agul teuing ku kahadeyannana saeutik, bisi kaungkulan kacida ku batur.

__________