Manuk Garuda, Meyong Congkok Jeung Bagong Awewe

Di leuweung aya manuk garuda, meyong congkok jeung bagong awewe, reujeung saènggon. Manuk garuda nyayang dina randu leuweung, meyong congkok aya di těngah-tengah tangkal eta, bagong awewe di handapeunnana nyayang. Ari panggoreng-gorengna akal nya eta meyong congkok, sabab eta jadi karuksakan manuk garuda jeung bagong awewe. Tuluy meyong congkok teh datang ka hareupeun manuk garuda omongna: Gusti gamparan teh kudu ati-ati, aya nu rek niat awon ka gamparan sareng ka kuring, eta kudu uninga yen eta bagong awewe lampahna sok ngagangsir akar tangkal iyeu, teu eureun-eureun panggangsirna, lamun tacan dongkap ka runtuh mah, ngan saupama kalakon runtuh paněněda kuring putra gamparan sareng pun anak-anak mugi-mugi diraksa ku Gusti Allah.

Haturannana meyong congkok teh digugu, těmahna manuk garuda kaängsonan gancang nganyanaän goreng kana bagong awewe. Meyong congkok tuluy nyampeurkeun bagong awewe bari ngomong, pokna: Kumaha maneh teu ngimpi, yen bakal kadatangan ku balai, di luhur tangkal iyeu aya manuk garuda ngěnggon, sok ngintip ka maneh, rek niyat goreng? teu aya deui bangsa manuk nu galak sarta gagah, sagala sato dihakan ku manuk garuda, anak maneh jeung anak kami geus tangtu tereh dipaehannana, coba tinggalkeun sakeudeung bae anak maneh mo burung dihakan. Ti mangsa harita manuk garuda teu leumpang-leumpang tina enggonna, bagong awewe nya kitu deui, tina duanana pada neundeun těrka. Ari meyong congkok neyangan hakaneun ti peuting bae, api-api susah, matak bangět pracayana manuk garuda jeung bagong awewe, duanana nguriling bae teu pětot ngajagana di enggonna sorangan, něpi ka pada paeh langlayeuseun, anak-anakna tuluy jadi kahakanan meyong congkok.

Hartina iyeu dongeng: ulah rek nganděl ka nu sok beuki ngomong, sarta sok daek ngagorengkeun nu liyan, di alam dunya taya manusa leuwih goreng cara nu boga watěk kitu, eta panggoreng-gorengna manusa ngadu-ngadu, ngarah cilaka batur.