Aya nyiruan kasaätan, rek nginum kana pancuran, tisorodot, kĕcĕmplung titeuleum, meh paeh; dumadakan aya titiran keur eunteup, neunjo nyiruan titeuleum, karunyaeun titiran teh, ngageuwat mĕtik dangdaunan, diragragkeun kana cai; nyiruwan teh ngarayap kana dangdaunan, teu tulus manggihna pati. Teu pati lawas eta titiran rek dipanah ku paninggaran; barĕng keur dikeceng panahna, titiran tea mah teu nyahuun rek dipanah, tatapi nyiruan hanteu samar kana manuk nu nulungan nyait manehna basa tikunclung, gancang nyiruan hibĕr cara angin, ngajojo bitisna nu rek manah manuk teya; cĕlĕtet bae diseureud paninggaran teh, ngagurubug teu tulus manah manuk teh. Titiran hibĕr lesot tina balai, nu bakal jadi katiwasan manehna.

Hartina iyeu dongeng: hanteu dipentaän tulung oge, lamun daek tutulung ka nu liyan, nya maneh bakal ditulungan deui.

__________