Aya mëncëk awewe geus kolot, magahan ka anakna lalaki omongna: Agus maneh ulah wani-wani ngambah leuweung eta, sabab aya maung matuh didinya, lamunna nyahuun aya maneh, geus tangtu tuluy bae ngarontok ngahakan ka maneh. Anak měncěk nanya ka indungna: Indung sampeyan kintěn-kintěnna yasa nganteur, kaula hayang dituduhkeun jiga naön rupana teh satru nu matak siyeun. Wangsulan indungna: Hanteu kaduga nganteur mah, ngan rupana indung bisa mětakeun sarta gědena matak siyeun kacida, matana moncorong sěmuna ngarah pati bae, sungutna lamborok ku gětih, eta kabeh nu jadi paněngěrannana matak gila bae, malah jeung singa jeung baruang matak siyeun keneh maung bae. Carek anak měncék teh: Indung lamunna kitu mah patutna, sarta matak siyeunna eta maung teh, kaula panuhun kacida, ku panteg hayang uninga, ku indung kudu dianteur. Sanggeus ngomong kitu, tuluy bungah-bungah luluncatan muru kana leuweung eta, kapanggih maungna keur děpa dina jukut, měncék leutik barěng neuleu ka maung ngaranděg sakeudeung, omongna: Eta mah lain maung da rupana alus, buluna luwis, naon nu matak siyeun teh, omong indung, sungutna lamborok ku gětih, geuning hanteu, ngan matana nu moncorong, tapi sěmuna teu ngarah pati, ngan gilar-gilěr jeung alus bae, kami kaduga bae ngadeukeutan. Teu lila tuluy bae dirontok ku maung. Bareng ngarasa yen bakal manggih pati, sejen pikirna jeung nu geus diomongkeun tadi, kakara nganděl ka omong indungna.

Hartina: ulah poho-poho sapapanjangna, yen sipat goreng eta teu kudo-kudu matak siyeun, najan rupana matak résẽp oge, hanteu kapianggeuhan.