Meyong Tutul Dua Jeung Budak Angon Embe

Aya dua meyongtutul kakurangan nyatu, bangět teunangan, babarěngan leumpang jeung pada meyong neyangan hakaneun; nenjo ěmbe loba sarta lalintuh aralus, gancang meyong teh diboro ku budak-angon jeung anjing-anjingna sabisa-bisana ngahalangan, geus meyong dua teh teu bisa nganteur pikarepeunnana, lantaran manusa metakeun akal. Nu deukeut kadinya aya leuweung, nu hiji asup ka leuweung eta, nu hiji deui ngaleungit miheulaän leumpangna, měgat di pijalaneun ěmbe teya, seg tembong nyingsiyeunan kawas rek ngarontok anak ěmbe, nu ngangon maju bari ngahoyah-hoyah, digogogan ku anjing loba, meyong teh lumpat, tuluy diboroan ku anjing, nu ngangon teu pati lila balik pulang moroan, ari datang kana ěmbe geus ngajaloprak ěmbena, nu lalaki pangalusna sarta panglintuhna leungit, dihakan ku meyong nu nyumput teya ngarontokna gampang bae, baturna nu diudag-udag teya dibagianan lauk ěmbe.

Hartina iyeu dongeng: balai eta aya nu teu beunang dikira-kira, ditaksir di nu aya, tampolana taya, dikira-kira taya, bět aya.