Radén Haji Muhamad Musa
Radén Haji Muhamad Musa

Wawacan édit

Wawacan Panji Wulung édit

Pangkur

Seja nyaba ngalalana
ngitung lembur ngajajah milangan kori
henteu puguh nu dijugjug
balik paman sadaya
nu ti mana tiluan semu rarusuh
lurah bégal ngawalonan
aing ngaran Jayapati.

Cikénéh mentas ngabégal
tujuh jalma modar taya nu kari
bangkéna tujuh patumpuk
balik manéh ayeuna
lamun manéh masih kénéh hayang hirup
ka dieukeun banda sia
ku aing modal dipeuncit.

Rahadén Panji ngandika
bari mésem paman takabur teuing
pati batur dihahangu
mangké caralik heula
ieu catang nu malang sumangga panggul
lamun kapanggul ku paman
kaula sumeja ngiring.

Jeung nyanggakeun babawaan
tapi lamun ku paman teu kaindit
ku kula meureun dipanggul
éta minangka tanda
jadi éléh saha nu teu kuat manggul
melengek ki lurah bégal
pikirna geus rada risi[1].

...

Ayang-ayang gung édit

Ayang-ayang gung – gung,
gung goongna ramé – mé,
ménak Ki Mas Tanu – nu
nu jadi Wadana – na
naha manéh kitu – tu
tukang olo olo – lo
loba anu giruk – ruk
ruket ka kumpeni – ni
niat jadi pangkat – kat
katon kagoréngan – ngan
ngantos Kanjeng Dalem – lem
lempa lempi lempong,
ngadu pipi jeung nu ompong / jalan ka Batawi ngemplong[2].

 
Di Wikipedia gé aya artikel ngeunaan:

Rujukan édit

  1. Ajip Rosidi. 2011. Wawacan. Bandung: PT Kiblat Buku Utama & LBSS
  2. Mikihiro Moriyama. 2005. Semangat Baru: Kolonialisme, Budaya Cetak, dan Kesastraan Sunda Abad ke-19. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia. ISBN 979-9100-23-2.