Nyiruan Loba Dina Goci

Aya nyiruan loba ngagěmbrong dina goci dieusi madu, agahannana rek diseuseupan, datang ka pada kalěbuh, tigubrus kana madu. Barěngna rek hiběr teu bisaeun, tina cipruk ku madu, nyiruan pada sasambat ceurik, ngarasa yen geus deukeut kana patina. Ari nyiruan anu loba, nu pada salamět asal tina ati-ati, eunteupna dina biwir goci bae; ěnya teu pati seubeuh nyeuseupna, tapi salamět teu tikunclung. Basa keur pada rek hiběr ngomong ka baturna, nu katiwasan teya: Kami pada karunya ka maraneh, tapi bongan maraneh, naha mun tadi, samemeh nyeuseup, pikiran heula ku maraneh hesena gampangna pibijileun.

Hartina iyeu dongeng; hawa gampang nyorangna, tapi samangsa geus disorang, balikna leuwih hese; eta ulah poho poho, kudu pikiran heula, karana hanjakalna sok kapanggih di tukang, tapi taya gawena, sabab geus beyak waktuna; kudu ditiyung memeh hujan.