Pendil Tambaga Jeung Pendil Taneuh

Keur mangsa cäah gěde aya pěndil duwa palid, nu hiji tambaga nu hiji deui taneuh, pada yatna, jauh bae pěndil taneuh kana pěndil tambaga teh. Lila -lila pěndil tambaga rumasa dipikasiyeun, sarta kacida heranna, lemek pěndil tambaga teh: Nu matak maneh nganggangan teh naön sababna? ulah siyeun-siyeun, kami teu pisan-pisan boga niyat rek nganiaya ka maneh.

Pěndil taneuh ngawangsul: Nya pěrcaya ka omong maneh, yen hamo bakal ngopenan ka kami, tatapi ulah jadi ati, kami nganggangan soteh, tina asal kami jeung asal maneh sejen, eta bae bisi papaduk-paduk, teu karana diniyatan, wantu leumpang ku cai, geus tangtu kami nu bakal tiwas.

Hartina iyeu dongeng: jalma kuring teu hade rapět teuing ka menak, sawab rajeun aya jalma nu tiwas, ku lantaran polah menak, lain tina dihaja.