Aya jalak eunteup dina ruyuk; teu lila aya manuk garuda nyambĕr peucang nu deukeut kana jalak, tuluy peucang teh dibawa hibĕr. Peucang sasambat menta tulung, tapi taya gawena, geus pinasti jadi kahakanan manuk garuda. Jalak teh goreng atina, muwas-muwas kana peucang meunang balai, omongna: Sukur maneh, sabab bongan teu lumpat mangka gancang tangginas, tangtu bisa nyingkiran panyamběrna manuk garuda. Jalak teh keur ngomong kitu, gapruk disamběr ku alap-alap, jalak sasambat menta tulung, cara sasambat peucang teya, tapi taya nu nulungan.

Hartina iyeu dongeng: ulah pisan-pisan sok nyocoh-nyocoh pahare-hare hirup ka nu keur katarajang balai, sababna awak maneh oge meunang katarajang balai.