Aya nyiruan ngĕnggon dina tangkal malaka, maduna reya; tangkal malaka teya giruk atina, samalah murang-mareng sirik kana kai nu sejen. Aya tangkal hampĕlas nu ngageunggeureuhkeun kana tangkal malaka, carekna: Naha maneh teh subaha, rasa kami nu matak maneh dipikaäsih ku manusa, sabab nya eta diĕnggonan nyiruan, da buwah maneh mah kĕsĕd. Teu lila nyiruan undur tidinya, pindah kana kai sejen; sanggeus kitu aya jĕlĕma rek ngala madu, tapi geus kosong, jĕlĕma ambĕk murang-mareng, tuluy tangkal malaka teh dituwar, sabab geus taya mamanisna.

Hartina: kumaki nu matak jadi katiwasan, hanteu nyaho ditulungan sobat nu matak jadi kasalamĕtan, sarta matak diajenan.