Nyai raden panganten Wira Jowana rek angkat jauh, kaondangan ku saderekna di sejen nagara, angkat barěng jeung duwa putrana istri, sarta nitih kareta. Putra-putrana maridang, wantuning rek ka nu kariya, midangna nganggo běnten ěmas patah těbu, tusuk-konde angkatna dimataän intěn; angkatna nyorang leuwueng gěde. Barěng sumping ka sisi leuweung, karetana nyisi, asup ka nu bala, gělung putrana kakait ku cucuk nu ngaroyom, gělungna udar, tusuk-kondena ragrag, karetana dieureunkeun sarta pada lalungsur, nareyangan tusuk-konde sabadegana kabeh. Lila neyangannana, geus kitu katimu tusuk-konde mata intěn teh; tuluy putrana digělungan deui, deui tusuk-konde, meh sajam lilana dangdan teh, putrana sěmu rek nangis, bawaning keuheul, rehna lila teuing; manahna siyeunneun kaporotan mangantenkeun; kacida nyeuseulna ka kusir, sabab gagabah ngajalankeun kareta.

Hanteu lila jěbul jalma tukang ngala suluh, lumpat baruhah-harehoh, amběkannana ngarėgeh kawas nu měngi; haturan ka nyai raden panganten pokna: Juragan ayeuna kalěrěsan tacan jặngkar, mugi atos-atos, masing yatna, karana di leuweung aya begal reya pisan, geus tangtu bakal měgat gamparan, nu matak kuring lumpat kadiyeu, sěja nguningaän gamparan; pirěmpag kuring madak rujuk mah, langkung sae neyangan deui jalan nu sejen bae, karana di payun mah kajaga kabeh ku begal; supami gamparan hanteu ngaranděg lila didiyeu, tangtu kuring kaporotan nya nguninga. Nyai raden panganten Wira Jowana kacida narimana, lajěng maparin duwit ka anu nguninga teh; kusir dipiwarang malikkeun deui kareta, geus kitu nyaur ka putrana: Nyai, Gusti Allah hanteu kakurangan ngaraksa ka abdina; umur maneh jeung umur ibu aya dina tusuk-konde nu ragrag, lamun eta hanteu ragrag mah, siga moal burung manggih pati, karana nu matak eureun, sabab ragrag tusuk-konde, tadi nyai murang-mareng sabab lila eureun, ayeuna hayu urang sukur ka Gusti Allah anu geus maparin kasalamětan ka urang.

Hartina iyeu dongeng: reya lantaran pitulung Gusti Allah jeung reya balai saeutik matak murang-mareng, tapi rajeun jadi lantaran salamět tina balai gěde.