Aya uncal nginum dina walungan herang caina, nenjo kalangkangna, tuluy ngomong, pokna: Behna mah babagian papasten anu aya dina hulu aing utama, katenjona ngarangkadak dina hulu teh tanduk, tatapi ngan suku asa kurang prayogana; lamun ditimbang jeung tanduk mah, geus tangtu kami jadi sato pangkasepna bae, sanggup ngadu kapantěsan jeung kanca sato nu liyan.

Keur ngomong kitu ngadenge korosok paburu ti kajauhan sarta nenjo anjing reya, pada muru bari ngagogog; uncal lumpat tarik, narajang těgal, anjing tinggaleun; uncal asup kana leuweung, ari rek nyumput dina ruyuk, tandukna kapukět areuy-areuyan, kaburu ku anjing reya, sarta dipagorenyangkeun. Barěng rek paeh sasambatna: Duh cilaka těměn awak kami, lantaran tina gějul aing, sobat rek diangkĕn satru, satru diangkĕn sobat; suku aing nu dicawad meh bisa nulungan kana diri, ari nu dipuji alus tanduk nya eta nu matak cilaka teh.

Hartina iyeu dongeng: Arang-arang jĕlĕma nyaho nu matak mawa salamĕt atawa nu mawa balai kana awakna.