Salah sahiji karyana
Sastrawan Sunda

Mantri Jero

Bubuka
Rebun-rebun halimun pasusun-susun // rarimbunan tatangkalan // wawangunan jeung kakayon siga disangsangan kasang // sasampayan boéh rarang.
Raong hayam kongkorongok, sorana palambat-lambat // ti langit beulah wétan marabat pating arudat – balebat // cét manuk disarada, manuk cacing cangkurileung // témbalan jeung saéran, ngabagéakeun katineung: Ayana ngagebur hurung.

Kinanti
Gunung-gunung semu ngungun // pasir siga nu prihatin // alum sugri tatangkalan // kawas nu marilu sedih // mangnineungkeun ka ajengan // rék ditilar ku kakasih.
Biheung bulan biheung taun // iasa patepang deui // jeung anu rék ngalalana // indit sepi nu disungsi // angkat samar nu ditéang // sumangsang ka kersa Gusti.

Maskumambang
Aduh Gusti naha kaniaya teuing // teu aya rasrasan // sim abdi dituding-tuding // ngalampahkeun kahinaan
Biheung teuing moal kumelendang deui // kabawa ku kadar // katarik ku milik diri // unggah ka balé watangan
Tapi najan buang jauh gantung tinggi // tetep nya percaya // kana kaberesihan diri // da henteu rumaos dosa
Ngan sakadar enggeus némbongkeun kaasih // ngambat sipat anak // bijil tina ati suci // medal tina kaweningan
Sugan tea mah moal dibeuli ku pati // ditumpang ku nyawa // duh Gusti Robbul Idjati // mugi kersa nangtayungan

....

Pidangan omong inohongÉdit